Το πρόγραμμα Life

«Επιδεικτική Εφαρμογή της προσέγγισης  ‘Σχέδιο Δράσης για τη βιοποικιλότητα’ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Σκύρου»

Βασικός στόχος του Προγράμματος

Η διατήρηση και η αποτελεσματική διαχείριση της πλούσιας βιοποικιλότητας της Σκύρου μέσω της εκπόνησης και υλοποίησης  σχεδίων δράσεων, εκπληρώνοντας έτσι την απαίτηση της τοπικής κοινωνίας για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος πλούσιου σε βιοποικιλότητα και για τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Ειδικοί στόχοι
• Η επίδειξη της σκοπιμότητας αναζωογόνησης του παραδοσιακού μοντέλου ολοκληρωμένης διαχείρισης των αγροτικών οικοσυστηματων και βοσκοτόπων της Σκύρου,
• Η αποκατάσταση των υγροτόπων του νησιού και η δημιουργία ενός επαρκούς για τη στήριξη της βιοποικιλότητας δικτύου υγροτοπικών ενδιαιτημάτων,

• Η υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη διατήρηση των σημαντικών τοπικών ή / και ενδημικών φυτικών ειδών,
• Η υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των γειτονικών νησίδων,
• Η επίδειξη των δυνατοτήτων και ευκαιριών που δίνει ο σχεδιασμός συμβατών με τη διατήρηση της φύσης τουριστικών δραστηριοτήτων στο νησί.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
• Παραγωγή ενός καλά εστιασμένου, ευρέως αποδεκτού, αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης Βιοποικιλότητας της Σκύρου, προτύπου για την ανάπτυξη των BΣΔ και σε άλλα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου.
• Επίδειξη της φιλικής για τη βιοποικιλότητα διαχείρισης βοσκοτόπων σε 320 εκτάρια μισθωμένων βοσκοτόπων.

• Καλλιέργεια  έως και 20 εκταρίων εγκαταλελειμμένων αγροτικών εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες κτηνοτροφικών φυτών προς όφελος της βιοποικιλότητας και της τοπικής οικονομίας.
• Κατασκευή 3 ποτιστρών και 3 μικρών υδατοσυλλογών για την άγρια ζωή.
• Επισκευή μιας ομβροδεξαμενής.
• Αποκατάσταση τουλάχιστον 0,5 εκταρίων συστάδων σφενδαμιού. Αποκατάσταση της αναγέννησης σε 5 εκτάρια σφενδαμιών.
• Οριοθέτηση και διαχείριση τουλάχιστον 5 εκταρίων υγροτόπων και δημιουργία τουλάχιστον 1 εκταρίου νέων υγροτόπων.
• Διαχείριση τουλάχιστον 10 εκταρίων υγρών λιβαδιών μέσω της ελεγχόμενης βόσκησης από σκυριανά άλογα και τοπικό ζωικό κεφάλαιο.
• Εξάλειψη των αρουραίων από έως και 3 νησίδες με αποικίες πουλιών.
• Έλεγχος των ασημόγλαρων σε τουλάχιστον 1 νησίδα με αποικία θαλασσοπουλιών.
• Προστασία βιοτόπων και πολλαπλασιαστικού υλικού σπάνιων και ενδημικών φυτών.
• Δημιουργία μιας σταθερής τοπικής ομάδας, τουλάχιστον 10 εθελοντών διατήρησης της φύσης που θα υλοποιούν σε τακτική βάση  συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης.
• Ευρεία και αποτελεσματική διάδοση της προσέγγισης του έργου στους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
• Η συνολική βελτίωση της ευαισθητοποίησης του κοινού για την αξία της διατήρησης της βιοποικιλότητας στη Σκύρο και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον συμπεριφορών και πρακτικών.

Ο συνολικός επαναπροσανατολισμός του τοπικού αναπτυξιακού μοντέλου, ώστε αυτό να καταστεί πιο βιώσιμο, ενσωματώνοντας την έννοια της αειφορίας και τη διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας ως βασικό του προσδιοριστικό χαρακτηριστικό.Comments are closed.